فارسی

تولد ناشناس

 اگر باردار هستید و نمی توانید با فرزند خود زندگی کنید زایمان ناشناس در بیمارستان های اتریش و همچنینمراقبت های بارداری ناشناس و حمل و نقل آمبولانس (شماره اورژانس 144) رایگان و قابل دسترس استپساز تولد، خدمات حفاظت از کودک، سرپرست قانونی کودک می شود و از بین خانواده های متقاضی، والدینیمراقبت از کودک را بر عهده می گیرندتولد ناشناس می تواند راه حلی برای دختران و زنان در شرایط سختباشدشما و فرزندتان مراقبت های پزشکی ناشناس دریافت خواهید کرد و همچنین می توانید از کمک هایروانی اجتماعی بهره مند شویداین یک گزینه قانونی است، بنابراین شما نگران پیگرد قانونی یا کیفرینخواهید بودبرای زایمان ناشناس، باید در اسرع وقت با بخش زایمان در بیمارستان مورد نظر خود تماسبگیریدتیم حاضر در بیمارستان می‌دانند که شما در شرایط سختی هستید و به خواسته شما برای ناشناسماندن احترام می‌گذارند.

همه بچه‌ها زمانی از اصالت خود می‌پرسند  

کودکانی که به فرزندخواندگی گرفته شده اند ممکن است بخواهند در مورد والدین و خانواده خود و احتمالاً درمورد دلایل ترک و فرزندخواندگی بعدی آن اطلاعات کسب کنندتجارب خدمات حمایت از کودکان نشان دادهاست که ارائه پاسخ به کودک چقدر مهم استلطفاً یادداشت شخصی برای کودک بگذارید، همچنین می‌توانیدآن را در زمان دیگری برای تیم خدمات حفاظت از کودک ارسال کنید

  

 این یادداشت می تواند شامل موارد زیر باشد

  

محل تولد، 

تاریخ و زمان تولد  

چرا تو را ناشناس به دنیا آوردم 

چرا تو را به فرزندخواندگی سپردم 

ظاهر من 

سن و شغل من 

وضعیت زندگی من، 

آنچه در مورد پدرت می دانم 

آنچه در مورد هر بیماری ارثی می دانم 

آنچه من برای آینده تو می خواهم، و 

هر چیز دیگه ای که دوست دارم بهت بگم

بازه زمانی برای بررسی مجدد 

شما 6 ماه فرصت دارید تا نظر خود را تغییر دهید.معمولا تا زمان نهایی شدن مراحل فرزندخواندگی و تحتشرایط خاصی می توانید تصمیم خود را مبنی بر اهدا فرزندتان لغو کنیدبرای انجام این کار، باید ناشناسماندن خود را ترک کنید و برای حقوق والدین کودک در دادگاه درخواست دهید

  

گزینه های دیگر

  

فرزند خواندگی باز، فرزندخواندگی نیمه باز، فرزندخواندگی ناشناس 

والدین رضاعی 

خدمات مادر کودک 

فرزند خود را نگه دارید و از خدمات محافظت از کودک استفاده کنید

اطلاعات بیشتر در مورد تولد ناشناس 

 www.anonymegeburt.at

 (فقط به زبان آلمانی)